Spoločnosť CTN NETWORK, s.r.o. ponúka v portfóliu svojich služieb taktiež návrh, budovanie, prevádzku a servis kabelážnych prenosových dátových sietí v budovách a priemyselných areáloch, školách a pod….

Pri návrhu nových sietí sa snažíme používať moderné technológie na báze štruktúrovanej kabeláže a optických spojov. Uplatnenie takýchto sietí je najmä v prípade novostavieb a v priestoroch, kde drobné stavebné zásahy do konštrukcií budov pri výstavbe dátovej siete nie sú prekážkou.

Jedná sa najmä o:
  • pokládku káblových trás
  • inštaláciu káblových žľabov
  • dátových rozvádzačov
  • osadenie a oživenie koncových účastníckych zásuviek a pod…

Existujú však miesta, kde nie je vždy možné tieto nové technológie využiť, alebo ich inštalácia je finančne veľmi náročná. Jedná sa najmä o historické budovy, prípadne priemyselné areály kde pokládka nových trás neprichádza do úvahy. Sledujeme nové technológie a na prenos dát využívame častokrát aj jestvujúce káblové siete – jestvujúce dvojvodičové vedenia, telefónne siete, elektrické siete a televízne rozvody – v rámci budov aj na dlhšie vzdialenosti. Uplatnenie nachádzajú vo vnútrofiremnej komunikácii (prepojenie administratívnej budovy a skladu), ale taktiež na internetové pripojenia a jeho distribúciu v rámci firiem, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov.