V mestách a priemyselných oblastiach, v ktorých nie je dostatočná rezerva a pokrytie kvalitnými metalickými alebo optickými káblovými trasami býva veľmi obľúbeným spôsobom vytvárania dátových spojov práve bezdrôtový spoj. Prednosťou bezdrôtových spojení je práve jednoduchosť a rýchlosť realizácie spoja a nízke náklady na zriadenie oproti finančne náročným pokládkam káblových trás. Okrem týchto predností je pozitívom aj možnosť dosiahnuť ďaleko vyššie prenosové rýchlosti a synchrónny prenos. Pri kabelážnych technológiách typu xDSL, využívajúcich pôvodné dvojvodičové vedenia, nie je komunikácia po takomto vedení synchrónna – to znamená že prenosová rýchlosť v smere od zákazníka je oveľa menšia ako prenosová rýchlosť v smere k zákazníkovi (napr. odosielanie dát, e-mailov a pod…)

Všeobecne negatívny postoj voči bezdrôtovým technológiám, prameniaci zo zlých skúseností s niektorými typmi „poskytovateľov“ rádiových spojení, nie je v našom prípade na mieste.

Pri vytváraní a návrhu rádiových spojov venujeme maximálnu pozornosť zisteniu jestvujúceho stavu, signálovému zameraniu a geografickým podmienkam danej lokality. Podľa toho volíme najvhodnejšiu technológiu pre použitie v danom prípade. Vzhľadom na nízku spoľahlivosť a vysokú úroveň šumu v pásme 2,4GHz vo veľkých mestách sme túto technológiu z našej siete vynechali. Sieť je neustále monitorovaná a v prípade zistenia možných problémov sme pripravení okamžite hľadať ich príčiny a postarať sa o nápravu.

Naša rádiová bezdrôtová sieť je postavená na vysoko kvalitných profesionálnych komponentoch renomovaných výrobcov. V oblasti voľných frekvenčných pásiem využívame najmä pásmo 5,4 až 5,7GHz s využitím automatickej voľby voľných kanálov – čo výrazne zvyšuje stabilitu spojení. Taktiež pochybnosti o bezpečnosti a nabúrateľnosti bezdrôtových technológií nie sú v tomto prípade na mieste. S prevádzkou v pásme 5,4 – 5,7 GHz máme bohaté skúsenosti. Sme prvým prevádzkovateľom rádiovej siete v Nitre, ktorý v takejto veľkej miere nasadil technológiu 5,4 až 5,7GHz v oblasti spojov poslednej míle (LastMile) štýlom bod – multibod (Point to Multipoint) – na zabezpečenie prístupu koncových telekomunikačných zariadení klientov k prenosovej chrbticovej sieti CTN Network. Vďaka tomuto náskoku prevádzkujeme v Nitre a jej okolí zrejme najväčšiu sieť prístupových bodov v tomto frekvenčnom pásme.

Tam, kde túto technológiu nie je možné využiť (spoje na vzdialenosti nad 20km, spoje s vysokými kapacitami nad 10MBit, hlasová komunikácia, prepojenia telefónnych ústrední a pod.), využívame na prístup k našej chrbticovej sieti licenčné rádiové spojenia.

Rádiové mikrovlnné technológie však nenachádzajú svoje miesto iba v exteriéroch. Využitie mikrovlnného prenosu sa dá s veľkou výhodu použiť aj v interiéroch budov v prípade, že situácia nedovoľuje vybudovať kabelážnu sieť (historické budovy, dočasné spoje – výstavy, prezentácie, hot-spoty a pod…) Mikrovlnná technológia je zárukou mobility a flexibility – jednoduchá montáž a rozšírenie siete, dosah. S obľubou je využívaná vo firmách, výrobných halách, skladových priestoroch, špedícii, obchodných domoch, hypermarketoch, (bezdrôtové mobilné spojenie snímačov čiarových kódov – takzvaných scannerov, bezdrôtová telefónia a iné)